Ympäristö

Laatua ympäristön ehdoilla

Ympäristön kannalta pintakäsittelylaitokset ovat haasteellisia, johtuen pinnoitettaviin kappaleisiin käytetyistä huuhteluvesistä. Huuhteluvedet on puhdistettava raskasmetalleista ennen julkiseen vedenpuhdistusjärjestelmään johtamista.

Pinnoitus Helinillä on ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa pintakäsittelylaitokselle sekä toimintaamme valvoo pelastusviranomainen.

BAT-lyhenne (Best Available Technology) tarkoittaa parhaita mahdollisia toimenpiteitä ja keinoja, joilla ympäristökuormitusta minimoidaan. Pinnoitus Helinissä se tarkoittaa puhdistus- ja ympäristönsuojelumenetelmiä, joka hyödyntävät mahdollisimman uutta ja kehittynyttä käytössä olevaa teknologiaa. Tämä tarkoittaa materiaali- ja ainevirtojen tehokkaampaa hallintaa, energian tehokkaampaa käyttöä ja pienempiä päästöjä.

Esimerkkejä Pinnoitus Helinin noudattamista BAT-suosituksista:

  • Täysin automatisoitu vakiovirtauslaitos, joka pysäyttää virtaaman, mikäli prosessiarvot eivät ole sallitulla alueella. Lisäksi prosessissa on varmistusmittauksia mahdollisten ristiriitaisuuksien tai anturirikkojen havaitsemiseksi.
  • Saostus varmistetaan jatkuvasti puhdistettavalla hiekkasuodattimella.
  • Ennen viemäriin johtamista jätevesi menee loppuioninvaihtimen läpi, jotta mahdolliset hyvin pienet raskasmetallipitoisuudet saadaan poistettua. Ioninvaihtimen elvytysväliä tarkkaillaan viikoittaisilla kokoomanäytteiden virtaamapainotteisilla arvoilla.
  • Saostetun raskasmetallisakan toimitamme kierrätyslaitokseen, jossa saostettu metalli puhdistetaan ja uudelleen käytetään.
  • Helpoin ja varmin tapa pysyä sallituissa raja-arvoissa on käytettävien kemikaalien huolellinen valinta. Kompleksoivien kemikaalien käytön minimoiminen helpottaa huomattavasti koakulointi-prosessia ja sen jälkeistä raskasmetallien saostamista.